குறிப்பு : எங்கள் WEB-SITE-ல்   உள்ள வரன்களின் விபரங்கள் தினசரி பேப்பர் , சாதி சங்க மலர்கள்,  திருமண அமைப்பாளர்கள்,  மற்ற மேட்னிமேனில் இருந்து பெறப்பட்டது.  தாங்கள் விரும்பி எடுக்கும் வரனுக்கு திருமணம் ஆகி இருந்தால், அடுத்த வரனுக்கு  செல்லவும்.  நன்றி.  - நிர்வாகி.

Copyright © 2010 to 2020 freekalyanam.com - All Rights Reserved